Onze tracker is momenteel nog niet beschikbaar in België

Voorwaarden voor het gebruik van de “Dog Tracker-applicatie”

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Gebruiksvoorwaarden
 3. Werking van de tracker
 4. Informatie aan derden in geval van verlies van uw hond
 5. Kosten
 6. Verplichtingen van de aanbieder
 7. Medewerking en plichten van de gebruiker, in het bijzonder inbreuk op eigendomsrechten van derden
 8. Ondersteuning en garantie
 9. Aansprakelijkheid
 10. Overmacht
 11. Looptijd en beëindiging
 12. Gegevensbescherming
 13. Verantwoordelijkheid – eigendomsrechten
 14. Onderaannemers
 15. Wijzigingen en aanvullingen
 16. Slotbepalingen

 

1. Inleiding

1.1 De Dog Tracker van Maxi Zoo is bedoeld voor de gezondheid en veiligheid van uw hond. Onze Dog Tracker berust op een totaalconcept dat in essentie gebaseerd is op de kennis van de specifieke behoeften van uw huisdier.

1.2 Om deze doelstellingen te bereiken beschikt de toepassing over verschillende functies. Door het bepalen van de verblijfplaats van uw hond met behulp van het gps-signaal van de Dog Tracker, wordt het principieel mogelijk om zijn activiteit te optimaliseren. Hierbij wordt rekening gehouden met de individuele gegevens van de hond, in het bijzonder gewicht, grootte, ras en geslacht. Zo zult u in de toekomst met de Dog Tracker de lengte en duur van de dagelijkse wandeling van uw hond beter kunnen afstemmen op zijn specifieke behoeften.

1.3 Bovendien vergroot de Dog Tracker de kans dat u uw hond terugvindt als hij verdwenen is.

1.4 Daarnaast maakt informatie over producten van Maxi Zoo en zijn partners, die vermoedelijk interessant zijn voor u of uw huisdier, een integraal onderdeel uit van onze Dog Tracker.

1.5 De Dog Tracker wordt verstrekt op basis van deze gebruiksvoorwaarden, waarbij de contractuele partner hierna “gebruiker” genoemd wordt. De instemming met deze gebruiksvoorwaarden is een voorwaarde voor het gebruik van de Dog Tracker. Bij het downloaden van de applicatie wordt de instemming van de gebruiker met de geldigheid van deze gebruiksvoorwaarden gevraagd.

 

2. Gebruiksvoorwaarden

2.1 Om het gps-signaal te ontvangen dat door onze Dog Tracker uitgezonden wordt en om de andere functies van de Dog Tracker te gebruiken, is de Dog Tracker-app vereist. De Dog Tracker kan gebruikt worden op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland. U kunt hem ook gebruiken in Nederland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Italië, Roemenië, Hongarije, de Tsjechische Republiek, Portugal en het Verenigd Koninkrijk. Om de Dog Tracker-app te kunnen gebruiken hebt u een elektronisch eindapparaat nodig (bijv. een smartphone of een tablet). Om toegang te krijgen tot de Dog Tracker-app moet u hiermee inloggen op uw Maxi Zoo-klantenaccount. U kunt er geen aanspraak op maken dat Maxi Zoo u een dergelijk elektronisch eindapparaat ter beschikking stelt. Daarnaast heeft de gebruiker een internetverbinding nodig, want toegang tot de servers van de provider is vereist voor bepaalde weergaven en berekeningen. De exacte systeemvereisten vindt u in de app-store.

2.2 Om de Dog Tracker-app te kunnen gebruiken, moet u een Maxi Zoo-klantenaccount hebben of u voor een dergelijk account registreren. Indien u na het downloaden van de Dog Tracker-app een bestaand Maxi Zoo- klantenaccount verwijdert, kunt u de Dog Tracker van Maxi Zoo vanaf het moment van verwijdering niet meer gebruiken zoals bedoeld. In het bijzonder hebt u dan geen toegang meer tot de activiteitsgegevens van uw hond die in de app zijn opgeslagen. Dat geldt ook indien u zich op geen enkel moment registreert voor een Maxi Zoo-klantenaccount. In beide gevallen bestaat geen recht op terugbetaling van de aankoopprijs. Wettelijke rechten van herroeping en annulering blijven hierdoor onverminderd van kracht.

2.3 Om een correct gebruik van de Dog Tracker mogelijk te maken, moet u bij het begin van het gebruik als onderdeel van het registratiescherm alle als verplicht gekenmerkte velden correct invullen. Deze informatie heeft in het bijzonder betrekking tot de gezondheidstoestand van uw hond. De gevraagde gegevens zijn de naam, het geslacht, eventuele castratie of sterilisatie, het ras, het gewicht, allergieën, ziekten en medicatie van uw hond. Als uw hond een Findefix-identificatienummer heeft, kunt u dit ook invoeren.

2.4 In het bijzonder om u in geval van verlies via verschillende kanalen te informeren over de verblijfplaats van uw huisdier, wordt u gevraagd om uw contactgegevens in te geven in de Dog Tracker-app. Ze omvatten uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Raadpleeg voor meer details de betreffende privacyverklaring.

2.5 In uw eigen belang en dat van uw hond dient u regelmatig te controleren of de gegevens van uw hond en uw contactgegevens nog actueel zijn. Werk ze indien nodig bij.

 

3. Werking van de tracker

3.1 Onze Dog Tracker heeft drie hoofdfuncties: het vaststellen van de verblijfplaats van uw hond, gekwalificeerde handelingsadviezen voor de activiteit van de hond, en op de behoeften van het dier afgestemde informatie over producten die voor u of uw huisdier wellicht interessant zijn.

3.2 De Dog Tracker is bedoeld om in individuele gevallen uw kans te vergroten dat u uw hond terugvindt in geval van verdwijning. Het terugvinden is afhankelijk van veel verschillende factoren waarover Maxi Zoo geen controle heeft. Daarom kan Maxi Zoo op geen enkele manier garant staan voor het feit dat dit ook lukt.

3.3 De aanbevelingen die wij u doen op basis van de door u verstrekte gegevens en de gegevens die gegenereerd worden door de Dog Tracker, alsook op basis van onze eigen expertise, zijn niet bindend van aard. De gebruiker is verplicht om de advertenties en aanbevelingen die van de app afkomstig zijn te controleren op juistheid, volledigheid en zinvolheid. De gebruiker mag in geen geval reclame en aanbevelingen aanvaarden zonder deze te controleren. Mochten er zich tijdens het gebruik van de app problemen, fouten of afwijkingen voordoen, dan dient de gebruiker Maxi Zoo hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via een daartoe geschikt kanaal. Op verzoek van de aanbieder zal de gebruiker zijn melding verduidelijken en de aanbieder helpen bij het analyseren van het probleem. Daar de gezondheidstoestand van uw hond afhankelijk is van vele factoren en Maxi Zoo vooral de juistheid van uw invoer niet kan controleren, geeft Maxi Zoo geen enkele vorm van garantie dat de gedane aanbevelingen de gezondheidstoestand van uw hond daadwerkelijk zullen verbeteren.

 

4. Kosten

4.1 Tijdens de eerste twee jaar na aankoop van de Dog Tracker moeten voor het gebruik ervan geen periodieke betalingen verricht worden. Voor deze periode bestaat geen betaald abonnement. Het downloadmoment van de Dog Tracker-app bepaalt deze periode. Voor de periode erna behoudt de aanbieder zich het recht voor om een gebruiksvergoeding aan te rekenen voor de terbeschikkingstelling van de Dog Tracker-app.

4.2 De aankoopprijs van de tracker is lager dan diegene die we hadden aangerekend als we voor de werking ervan geen gebruik konden maken van de technische infrastructuur van de Maxi Zoo-klantenaccount. De volgende privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden gelden voor de gegevensverwerking in verband met het gebruik van de klantenaccount.

 

5. Verplichtingen van de aanbieder

5.1 De aanbieder verleent de gebruiker een niet-exclusief recht, in tijd en ruimte beperkt tot de duur en de omvang van de contractuele relatie, om de app te gebruiken. Bovendien zijn alle beperkingen bindend die door de aanbieder aan de gebruiker werden meegedeeld bij of vóór het sluiten van de contractuele relatie resp. de aankoop van de Dog Tracker.

5.2 De aanbieder verleent de gebruiker de rechten om de app te gebruiken zoals hierboven beschreven. De aanbieder garandeert dat hij in dit verband zelf over de nodige gebruiksrechten beschikt en dat hij deze aan de gebruiker mag overdragen.

5.3 De aanbieder verbindt zich er verder toe om de beschikbaarheid van de app te garanderen in overeenstemming met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden. De aanbieder zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de app zo ononderbroken mogelijk gebruikt kan worden. In het bijzonder bij onderhoudswerkzaamheden kan de gebruiksmogelijkheid tijdelijk beperkt zijn. De aanbieder zal trachten geplande onderhoudswerkzaamheden uit te voeren op gebruiksluwe tijdstippen en de gebruiker zo goed mogelijk te informeren over relevante beperkingen van de gebruiksmogelijkheid.

5.4 In geval van problemen en storingen van de app kan de gebruiker contact opnemen met de aanbieder, die hem passend ondersteunt (eerstelijnsondersteuning).

 

6. Medewerking en plichten van de gebruiker, in het bijzonder inbreuk op eigendomsrechten van derden

6.1 Tijdens de duur van de contractuele relatie is de gebruiker verplicht zich te houden aan alle specificaties van deze gebruiksvoorwaarden, alsmede aan alle andere specificaties van de aanbieder zoals die door de aanbieder aan de gebruiker zijn meegedeeld. De gebruiker ziet af van alle maatregelen en handelingen die de stabiliteit en veiligheid van de Dog Tracker-app of de vereiste klantenaccount in gevaar brengen.

6.2 De gebruiker zal de aanbieder meteen op de hoogte stellen indien er vorderingen tegen hem ingesteld worden wegens inbreuk op eigendomsrechten in verband met het gebruik van de app. In dat geval zal de aanbieder de gebruiker op eigen kosten verdedigen met betrekking tot de vermeende inbreuk. Op verzoek van de aanbieder biedt de gebruiker de noodzakelijke ondersteuning aan de aanbieder die vereist is voor een doeltreffende verdediging tegen dergelijke vorderingen.

6.3 Als blijkt dat het gedrag van de gebruiker de vermeende inbreuk op eigendomsrechten van derden mee veroorzaakt heeft, in het bijzonder als de gebruiker zich niet gehouden heeft aan de specificaties en beperkingen van deze gebruiksvoorwaarden, moet de gebruiker de aanbieder vergoeden voor alle hierdoor ontstane schade en juridische verdedigingskosten.

 

7. Ondersteuning en garantie

7.1 De aanbieder garandeert dat de Dog Tracker de belangrijkste functies vervult zoals meegedeeld aan de gebruiker, dat hij voldoet aan de gangbare technische normen en dat hij vrij is van gebreken die de waarde of de geschiktheid voor het normale of volgens het contract beoogde doel aantasten of verminderen (gebreken). De garantie geldt niet voor schade en/of storingen die veroorzaakt worden doordat de gebruiker de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden veronachtzaamt.

7.2 De aanbieder geeft geen garantie dat de app aan de behoeften van de gebruiker of zijn hond voldoet. De gebruiker is zich ervan bewust dat het verstrekken van een volledig foutloos systeem niet mogelijk is wegens de complexiteit van dergelijke systemen, en dat een volledig ononderbroken beschikbaarheid van de app niet gegarandeerd kan worden. Bijgevolg is geen van beide contractueel verschuldigd.

7.3 De aanbieder garandeert dat de app vrij is van rechten van derden die het gebruik beperken of uitsluiten in overeenstemming met de contractueel overeengekomen omvang. Als het contractuele gebruik belemmerd wordt door de eigendomsrechten van derden heeft de aanbieder het recht om, in een voor de gebruiker redelijke mate, de toepassing zo te wijzigen dat ze buiten de beschermingsomvang valt, ofwel de bevoegdheid te verkrijgen dat de toepassing onbeperkt en zonder extra kosten voor de gebruiker kan gebruikt worden in overeenstemming met het contract.

7.4 Indien zich tijdens het gratis gebruik van de app gebreken voordoen, kunnen er voor de gebruiker alleen aanspraken op opheffing van gebreken ontstaan, indien hij de gebreken documenteert en aan de aanbieder meldt. De aanbieder is verplicht redelijke inspanningen te leveren om gemelde belangrijke gebreken die het gebruik aanzienlijk belemmeren, te verhelpen. De gebruiker kan evenwel geen aanspraak maken op het verhelpen van het gebrek binnen een bepaalde termijn. In het bijzonder volstaat het verhelpen van gebreken door nieuwe versies ter beschikking te stellen. Verdere garantieclaims komen alleen in aanmerking bij bedrieglijk verzwijgen van een gebrek.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1 Zowel Maxi Zoo als de gebruikers zijn jegens elkaar aansprakelijk volgens de algemene wettelijke bepalingen, in zoverre uit de navolgende bepalingen niet iets anders voortvloeit.

8.2 Beneden grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van de contractuele partners beperkt tot het bedrag van de voorzienbare schade.

8.3 Zover de toepassing gratis ter beschikking gesteld wordt, is de aanbieder uitsluitend aansprakelijk voor opzet. Elke aansprakelijkheid wegens nalatigheid, met inbegrip van grove nalatigheid, is uitgesloten.

8.4 De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij schade aan leven, lichaam of gezondheid, met betrekking tot verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract, en waarbij de gebruiker normaal mag vertrouwen op de naleving ervan (zogenaamde hoofdverplichtingen) voor zover Maxi Zoo een garantie op zich heeft genomen, en in het geval van claims waarvoor onbeperkte aansprakelijkheid wettelijk verplicht is. Dit geldt in het bijzonder voor claims op grond van de Duitse productaansprakelijkheidswet (ProdHG) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is de aanbieder niet verplicht om de gebruiksmogelijkheid van de app in stand te houden en om de beloofde beschikbaarheid na te komen, indien dit het voor de aanbieder onmogelijk of onredelijk moeilijk maakt om de dienst te verlenen.

9.2 Als overmacht worden alle onvoorzienbare gebeurtenissen beschouwd waarvoor de aanbieder niet verantwoordelijk is en die ondanks alle zorgvuldigheid niet voorkomen kunnen worden en waarvan de gevolgen niet konden afgewend worden. In het bijzonder natuurrampen en stakingen worden als overmacht beschouwd.

9.3 Indien het onmogelijk is de dienst gedurende meer dan een maand te verlenen, wordt de gehele contractuele relatie opgeschort; beide partijen hebben een bijzonder recht van opzegging met een opzegtermijn van twee weken. Het bijzondere recht van opzegging kan niet meer uitgeoefend worden wanneer de onmogelijkheid van nakoming geëindigd is.

 

10. Looptijd en beëindiging

10.1 De contractuele relatie wordt aanvankelijk aangegaan voor twee jaar vanaf de aankoopdatum van de Dog Tracker. Voor het beëindigen van de contractuele relatie gelden volgende bepalingen.

10.2 De gebruiker kan het gebruik van de app op elk moment en zonder inachtname van een termijn beëindigen. De aanbieder mag de verstrekking van de app en de gebruiksrelatie te allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen.

10.3 Het recht op buitengewone opzegging blijft onverlet.

10.4 Het recht van de gebruiker om de app te gebruiken vervalt bij afloop van de contractuele relatie. De aanbieder heeft het recht de toegang tot de app te blokkeren bij afloop van de contractuele relatie.

 

11. Gegevensbescherming

In het kader van de aankoop en het gebruik van de Dog Tracker verzamelen, verwerken en gebruiken wij uw persoonsgegevens. Met een afzonderlijke privacyverklaring wordt u geïnformeerd over de procedures voor gegevensverwerking die in dit verband plaatsvinden, en in het bijzonder over de rechten inzake privacy die u in dat verband hebt.

 

12. Verantwoordelijkheid – eigendomsrechten

Fressnapf Tiernahrungs GmbH is de enige exploitant van de Dog Tracker-app. De aanbieder behoudt zich alle in dit verband bestaande eigendomsrechten voor.

 

13. Onderaannemers

13.1 De aanbieder heeft het recht om derden opdracht te geven diensten te verlenen die de aanbieder volgens deze gebruiksvoorwaarden verschuldigd is. In het bijzonder heeft de aanbieder het recht om de dienstverlening aan de gebruiker in zijn geheel over te dragen aan een derde partij.

13.2 Ongeacht de verlening van diensten door derden blijft de aanbieder jegens de gebruiker principieel verplicht tot naleving van de contractuele bepalingen. In het kader van de wijziging van de distributiestructuur heeft de aanbieder echter het recht de contractuele relatie met alle rechten en verplichtingen aan een andere onderneming over te dragen, mits aan de volgende voorwaarden voldaan wordt. De gebruiker verklaart hiermee vooraf in te stemmen met een dergelijke contractoverdracht, waarbij de toestemming te allen tijde ongehinderd herroepbaar is. De aanbieder stelt de gebruiker in tekstvorm op de hoogte van een voorgenomen overdracht van het contract, met een opzegtermijn van drie maanden, en wijst de gebruiker uitdrukkelijk op de mogelijkheid om de vooraf gegeven toestemming te herroepen. Verder moet de aanbieder garanderen dat de toekomstige contractpartner van de gebruiker gerechtigd en in staat is om de uit dit contract voortvloeiende verplichtingen na te komen op basis van overeenkomstige contractuele overeenkomsten met de aanbieder.

 

14. Wijzigingen en aanvullingen

14.1 Om van kracht te zijn, vereisen wijzigingen van of aanvullingen op deze gebruiksvoorwaarden principieel een overeenkomst tussen de partijen in tekstvorm. De tekstvormvereiste geldt ook voor de ontheffing van deze tekstvormvereiste zelf. Tenzij de wet anders bepaalt, is e-mail gelijkwaardig aan tekstvorm, maar niet aan schriftelijke vorm. De mogelijkheid van individuele overeenkomsten die van deze gebruiksvoorwaarden afwijken, wordt hierdoor op geen enkele wijze beperkt.

14.2 De aanbieder heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen met werking voor de toekomst, voor zover dit noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van de aanbieder te beschermen, in het bijzonder bij de introductie van nieuwe functies van de app. In dat geval wordt de gebruiker over de wijzigingen of toevoegingen minstens drie maanden vooraf geïnformeerd. Indien de gebruiker geen bezwaar maakt tegen de geldigheid van de nieuwe gebruiksvoorwaarden binnen twee weken na de kennisgeving (bezwaartermijn), worden de gewijzigde gebruiksvoorwaarden geacht door hem te zijn aanvaard. De aanbieder verwijst in zijn kennisgeving naar het recht van bezwaar en de betekenis van de bezwaartermijn. Bij bezwaar kan de gebruiker het gebruik voortzetten volgens de vorige versie van de gebruiksvoorwaarden, maar de aanbieder heeft het recht tot beëindiging.

 

15. Slotbepalingen

15.1 Indien afzonderlijke bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of worden, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt vervangen door een bepaling die het doel van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benadert. Hetzelfde geldt ingeval de partijen naderhand vaststellen dat de bepalingen van de gebruiksvoorwaarden onvolledig blijken te zijn.

15.2 De gebruiker is niet gerechtigd een vordering die uit of in verband met de contractuele relatie ontstaat, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder over te dragen aan ondernemers die de vordering voor commerciële doeleinden verwerven.

15.3 De contractuele taal is Duits. Het Duitse recht geldt, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. De toepasselijkheid van dwingende normen van het land van uw gewone verblijfplaats bij het sluiten van de overeenkomst blijft door deze rechtskeuze onverlet.