Onze tracker is momenteel nog niet beschikbaar in België

Privacyverklaring

Inleiding

Wij, Fressnapf Tiernahrungs GmbH, zijn als exploitant van de Digital Tracker de verantwoordelijke partij voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers van deze applicatie. Onze contactgegevens bevinden zich in het impressum van de Digital Tracker en op de Digital Tracker-website. De contactpersonen voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens worden rechtstreeks genoemd in deze privacyverklaring.

Wij nemen de bescherming van de privacy en privégegevens zeer ernstig. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de inhoud van deze privacyverklaring en de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de nationale regelgeving inzake gegevensbescherming.

Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over de mate waarin wij persoonlijke gegevens verwerken in verband met de Digital Tracker en de doeleinden waarvoor we dat doen. Deze privacyverklaring is zowel van toepassing op de Digital Tracker-app als op het gebruik van onze Digital Tracker-website. Voor zover individuele verklaringen in deze kennisgeving alleen gelden voor de Digital Tracker-app of alleen voor onze Digital Tracker-website, verwijzen wij daar hieronder expliciet naar, in het bijzonder in de titels. In het andere geval gelden de volgende verklaringen zowel voor de Digital Tracker-app als voor de Digital Tracker-website.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Deze omvatten alle inlichtingen over uw identiteit, bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres of postadres. Inlichtingen die niet aan uw identiteit kunnen gekoppeld worden (zoals statistische gegevens, bijvoorbeeld over het aantal gebruikers van de Digital Tracker), worden daarentegen niet als informatie over uw persoon beschouwd.

 

Verwerking van informatie over uw persoon

Als er persoonsgegevens verzameld worden, bent u alleen verplicht de gegevens te verstrekken die absoluut noodzakelijk zijn. Verder kan het geven van meer informatie mogelijk zijn, maar dat is in dat geval vrijwillig. Wij geven telkens aan of de informatie verplicht of vrijwillig is. Over de concrete details geven we informatie in het betreffende hoofdstuk van deze privacyverklaring.

Een op uw persoonsgegevens gebaseerde geautomatiseerde besluitvorming in verband met het gebruik van de Digital Tracker vindt niet plaats.

Uw persoonsgegevens worden versleuteld via het internet doorgegeven. Wij gebruiken TLS-/ SSL-encryptie (Transport Layer Security / Secure Socket Layer) voor de gegevensoverdracht.

U kunt de Digital Tracker-website gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken en zonder persoonsgegevens te verstrekken. Wij zullen dan alleen algemene informatie registreren over het gebruik van de Digital Tracker-website. Over de concrete details geven we informatie in het betreffende hoofdstuk van deze privacyverklaring.

 

Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

Wij gebruiken de informatie over uw persoon alleen om de door u gevraagde diensten te verlenen. Voor zover wij in het kader van onze dienstverlening een beroep doen op externe dienstverleners, hebben ook zij uitsluitend met het oog op de dienstverlening toegang tot de gegevens. Wij gebruiken technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming nageleefd worden, en verplichten onze externe dienstverleners hetzelfde te doen. Bovendien geven wij de gegevens niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, in het bijzonder niet voor reclamedoeleinden. Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven indien u daar zelf mee hebt ingestemd of indien wij daartoe gerechtigd of verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen en/of officiële of gerechtelijke bevelen. Het kan in het bijzonder gaan om de vrijgave van informatie met het oog op strafrechtelijke vervolging, om de afwending van gevaar of om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

Voor zover wij uw persoonsgegevens zelf of via dienstverleners doorgeven aan landen buiten de Europese Unie, houden wij ons aan de bijzondere bepalingen van art. 44 e.v. AVG en verplichten ook onze dienstverleners zich aan deze voorschriften te houden. Daarom zullen wij uw gegevens alleen doorgeven aan landen buiten de Europese Unie voor zover het door de AVG gewaarborgde beschermingsniveau in acht genomen wordt. Dit beschermingsniveau wordt in het bijzonder gewaarborgd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of door het gebruik van hier te raadplegen standaardclausules inzake privacy volgens art. 46, lid 2, punt c) AVG.

 

Rechtsgrondslagen voor de gegevensverwerking

Voor zover wij toestemming krijgen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dient art. 6, lid 1, punt a) AVG als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking. Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of in het kader van een met een overeenkomst vergelijkbare relatie met u, dient art. 6, lid 1, punt b) AVG als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking.

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dient art. 6, lid 1, punt c) AVG als rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens.

Als rechtsgrondslag voor gegevensverwerking komt verder art. 6, lid 1, punt f) AVG in aanmerking, indien het verwerken van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om een rechtmatig belang van ons bedrijf of een derde partij te behartigen, en uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden de bescherming van persoonsgegevens niet vereisen.

In het kader van deze privacyverklaring vermelden wij steeds de rechtsgrondslag waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren.

 

Wissen van gegevens en bewaartermijn

Wij wissen of blokkeren uw persoonsgegevens altijd wanneer het doel voor het bewaren ervan niet langer van toepassing is. Gegevens kunnen echter na deze periode bewaard worden als dit voorzien is door wettelijke voorschriften waaraan wij zijn onderworpen, bijvoorbeeld met betrekking tot wettelijke opslag- en documentatieverplichtingen. In zo’n geval wissen of blokkeren wij uw persoonsgegevens na het verstrijken van de betreffende verplichtingen.

 

Gebruik van de Digital Tracker-app

Informatie via uw smartphone

Telkens wanneer u onze Digital Tracker-app opent, ontvangen wij het IP-adres van uw smartphone, ongeacht uw registratie. Bovendien worden de status en de hoeveelheid overgedragen gegevens geregistreerd als onderdeel van deze aanvraag. Wij verzamelen ook informatie over het product en de versie van het besturingssysteem van uw smartphone. Het IP-adres van uw smartphone wordt alleen opgeslagen voor de tijd dat u de app gebruikt en wordt daarna gewist of geanonimiseerd door het in te korten. De overige gegevens worden een beperkte tijd bewaard.

Wij gebruiken deze gegevens voor de werking van de app, in het bijzonder om fouten op te sporen en te verhelpen, om het gebruiksniveau van de app te bepalen en om aanpassingen of verbeteringen aan te brengen. Deze doeleinden vormen ook ons rechtmatig belang bij de gegevensverwerking in de zin van art. 6, lid 1, punt f) AVG.

Bovendien vereist het gebruik van de Digital Tracker-app een tijdelijke toegang tot de camera van uw mobiele toestel. De toegang vindt enerzijds plaats in het kader van het scannen van de QR-code, waarmee een technische verbinding tot stand gebracht wordt tussen de Digital Tracker-app en de tracker, en anderzijds voor het aanmaken van een profielfoto van uw dier, indien u die wenst te maken. Bovendien hebt u toegang tot de foto’s van uw huisdier die al op uw smartphone zijn opgeslagen, mocht u een bestaande foto van uw huisdier als profielfoto voor uw hond willen selecteren. De toegang tot de camera voor het scannen van de QR-code is technisch noodzakelijk om de Digital Tracker-app te kunnen bedienen. Daarom is art. 6, lid 1, punt b) AVG in dit verband de relevante rechtsgrondslag. De toegang tot de camera van uw smartphone voor het maken of uploaden van een profielfoto is gebaseerd op uw toestemming, zodat art. 6, lid 1, punt a) AVG in dit verband de relevante rechtsgrondslag is.

Firebase

Wij gebruiken het ontwikkelaarsplatform Firebase om de prestaties van onze app te controleren en voortdurend te verbeteren, en om het gebruikersgedrag in deze context te evalueren. Firebase is een service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA (“Google”). Firebase maakt gebruik van identificatoren voor mobiele apparaten (waaronder de advertentie-ID voor Android en de advertentie-ID voor iOS) en andere technologieën om zijn verschillende functionaliteiten mogelijk te maken. De in dit verband gebruikte diensten en technologieën lichten wij hieronder voor u toe, voor zover wij daartoe in staat zijn.

Firebase gebruikt in verband met zijn functionaliteiten in het bijzonder een zogenaamde advertentie-ID. Bij de instellingen van uw smartphone kunt u de analyse van uw gebruiksgedrag door middel van de advertentie-ID beperken:

Android: Instellingen > Google > Advertenties > Advertentie-ID resetten
iOS: Instellingen > Privacy > Reclame > Geen gepersonaliseerde reclame

Binnen onze app is bovendien IP-anonimisering geactiveerd, zodat het IP-adres principieel verkort wordt en dus geanonimiseerd van gebruikers van Google-diensten binnen de lidstaten van de Europese Unie of in staten die de overeenkomst hebben ondertekend betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort.

Namens ons gebruikt Google verschillende, hieronder nader beschreven gegevens, om uw gebruik van de app te analyseren, om rapporten over activiteiten samen te stellen en om ons als exploitant van de app verdere diensten te verlenen met betrekking tot het gebruik van de app en het internet. Bovendien gebruikt Google de gegevens ook voor eigen doeleinden.

Met betrekking tot de gebruikte functionaliteiten hebben wij met Google een overeenkomst voor opdrachtverwerking gesloten, die moet garanderen dat de betreffende gegevens alleen voor de door ons aangegeven doeleinden verwerkt worden. Indien in het kader van het gebruik van Google Firebase (Analytics en Crashlytics) persoonsgegevens worden verwerkt in derde landen (buiten de EU/EER) of indien een openbaarmaking of overdracht van gegevens naar derde landen plaatsvindt, gebeurt dit op basis van standaard contractbepalingen van de EU-Commissie die wij met Google hebben gesloten.

Met betrekking tot de door ons uitgevoerde gegevensverwerking bij het gebruik van de Firebase-services, is art. 6, lid 1, 1ste zin van punt f) AVG (gerechtvaardigd belang) de relevante rechtsgrondslag, aangezien wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de voortdurende verbetering van onze app.

 

Google Analytics voor Firebase

De app maakt gebruik van de webanalysedienst Google Analytics voor Firebase, die trackingtechnologieën gebruikt om uw gebruik van de app te volgen. Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA (“Google”).

In dit opzicht wordt o.a. informatie gegenereerd over het aantal gebruikers en hun sessies, de duur van de sessies, het door hen gebruikte besturingssysteem, hun toestelmodel, de regio van waaruit de app opgevraagd wordt, de eerste start van de app, de uitvoering van de app en eventuele app-updates.

Om deze gegevens te analyseren, gebruikt Firebase Analytics de advertentie-ID van het mobiele apparaat, een app-instance-ID (een willekeurig gegenereerd getal dat een enkele app-installatie identificeert) en het IP-adres, dat ingekort wordt (IP-maskering) voordat het verwerkt wordt op Google-servers (die zich buiten de EU/EER kunnen bevinden) om de gebruiksanalyse te maken. U kunt zich op elk moment verzetten tegen het gebruik van Firebase Analytics door het verzenden van gebruiksstatistieken uit te schakelen in de app-instellingen. Wij hebben hiervoor reeds beschreven hoe dit moet.

De aldus verkregen informatie over uw gebruik van de app wordt aan een server van Google doorgegeven en daar opgeslagen. Het valt hierbij niet uit te sluiten dat gegevens naar de VS gezonden worden en dat overheidsinstanties hierdoor eventueel toegang tot deze gegevens kunnen krijgen.

Bovendien kan niet uitgesloten worden dat deze gegevens door Google voor eigen doeleinden verwerkt worden, zoals het opstellen van een profiel van het gebruikersgedrag of een koppeling van de gegevens aan andere gegevens, bijvoorbeeld aan een bestaand Google-account. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverwerkingsprocessen. Meer details vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google, waarvoor wij hieronder een link plaatsen.

 

Firebase Crashlytics

We gebruiken bovendien Firebase Crashlytics om storingen van de app, in het bijzonder crashes, op te sporen en in de toekomst te kunnen verhinderen. In geval van een crash wordt automatisch een crashrapport aangemaakt dat het gebruikte type eindapparaat, het besturingssysteem, uw laatste activiteiten in de app en uw geolocatie in pseudonieme vorm bevat, en naar Google gestuurd wordt. De aan ons verstrekte crashrapporten bevatten geen persoonlijke gegevens op basis waarvan wij de identiteit van een gebruiker zouden kunnen achterhalen.

U kunt zich op elk moment verzetten tegen het gebruik van Crashlytics door het verzenden van crashmeldingen uit te schakelen in de app-instellingen. Informatie over hoe Crashlytics werkt, vindt u op:

https://firebase.google.com/products/crashlytics/

https://firebase.google.com/support/privacy

https://policies.google.com/privacy

 

Cloud Messaging

Wij gebruiken ook Firebase Cloud Messaging om berichten naar u te sturen: pushberichten of zogenaamde in-appberichten (berichten die weergegeven worden binnen de betreffende app). Daartoe stuurt de app een vooraf gegenereerde, anonieme apparaat-ID (token) naar Google, zodat wij gebruikers van de app kunnen identificeren en hen kunnen aanspreken met berichtinhoud. Deze functie kan op elk moment in de instellingen van het eindtoestel gedeactiveerd en opnieuw geactiveerd worden. In dit opzicht vormt uw toestemming volgens art. 6, lid 1, 1ste zin van punt a) AVG (gerechtvaardigd belang) de relevante rechtsgrondslag voor de door ons verrichte dataverwerking.

Informatie over hoe Cloud Messaging werkt, vindt u op: https://firebase.google.com/products/cloud-messaging/

 

Firebase Performance Monitoring

Wij gebruiken de service Firebase Performance Monitoring, die instance-ID’s gebruikt om de prestaties van de mobiele app te monitoren en te reageren op specifieke incidenten binnen de app. Hierbij worden volgens Google o.a. de volgende apparaatgerelateerde gegevens verzameld, die deels ook conclusies over uw persoon mogelijk maken: algemene apparaatinformatie zoals model, besturingssysteem en targeting, provider van het mobiele netwerk – op basis van de land- en netwerkcode van het mobiele apparaat, radio-/netwerkgegevens (bijv. WLAN, LTE, 3G), land (op basis van het IP-adres), taal, app-versie en pseudoniem app-instance-ID.

Informatie over hoe Firebase Performance Monitoring werkt, vindt u op: https://firebase.google.com/docs/perf-mon

 

Firebase App Distribution (bèta)

Met de Firebasefunctie App Distribution kunnen we bijhouden hoeveel gebruikers welke appversie gebruiken. Daarnaast helpt deze functie ons om de app te laten testen wanneer we de app overbrengen naar de apparaten van de testers. We ontvangen hun feedback over de app immers vroegtijdig of regelmatig.

Meer informatie over de werking van deze dienst vindt u via volgende link:

https://firebase.google.com/products/app-distribution.

 

Google Maps

Voor onze Digital Tracker-app gebruiken wij de kaartendienst Google Maps. Google Maps is een dienst die aangeboden wordt door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). De kaarten die in onze Digital Tracker-app geïntegreerd zijn, worden rechtstreeks bij Google opgevraagd overeenkomstig de specificaties van Google. Google ontvangt dus altijd uw IP-adres wanneer de kaart weergegeven wordt. Google maakt bovendien gebruik van cookies voor de verschillende diensten, die ook kunnen gebruikt worden om uw gebruikersgedrag te analyseren. Om te voldoen aan de privacyvoorschriften bevatten de gebruiksvoorwaarden voor de kaartendienst privacyregels die dienen om u te beschermen. De gebruiksvoorwaarden van Google voor de kaartendienst vindt u op https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html. Algemene toelichtingen van Google over gegevensbescherming vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de. De rechtsgrondslag voor de integratie van de kaartendienst is uw toestemming volgens art 6, lid 1, punt a) AVG. Bovendien legitimeert art. 6, lid 1, punt b) AVG de gegevensverwerking die onder onze verantwoordelijkheid uitgevoerd wordt, aangezien de integratie van de kaartendienst noodzakelijk is voor het uitvoeren van de trackingdienst en dus voor de vervulling van onze contractuele verplichtingen tegenover u.

 

Maxi Zoo-klantenaccount

Om de Digital Tracker-app te kunnen gebruiken, moet u een Maxi Zoo-klantenaccount hebben of u voor een account registreren. Voor de gegevensverwerkingsprocessen die ontstaan in het kader van het gebruik van de klantenaccount geldt een afzonderlijke privacyverklaring, waarnaar we verwijzen.

Als onderdeel van het registratieproces wordt u gevraagd uw contactgegevens op te geven, namelijk uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wij gebruiken uw naam onder andere om u binnen de Digital Tracker-app persoonlijk aan te kunnen spreken. Verder gebruiken wij deze gegevens om contact met u op te nemen indien u vooraf uitdrukkelijk toestemming voor contactopname hebt gegeven en uw toestemming een dwingende voorwaarde voor contactopname is, of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract of het aangaan van een contractuele relatie op uw verzoek, of indien ons gerechtvaardigd belang de gegevensverwerking rechtvaardigt.

In het eerste geval vormt art. 6, lid 1, 1ste zin van punt a) AVG de noodzakelijke rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking, in het tweede geval art. 6, lid 1, 1ste zin van punt b) AVG en in het laatste geval art. 6, lid 1, 1ste zin van punt f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang kan er in het bijzonder in bestaan dat we onze aanbiedingen kunnen verbeteren en u een geoptimaliseerde en individueel aan uw behoeften aangepaste service kunnen bieden.

 

Informatieaanbiedingen

De mogelijkheid om u te voorzien van informatie en producten die voldoen aan uw behoeften, vooral met betrekking tot de gezondheid van uw hond, is een integraal onderdeel van de functionaliteit van de Digital Tracker-app. Om u gericht te kunnen informeren over aanbiedingen van uw favoriete Maxi Zoo-winkel, stelt de Digital Tracker-app daarom vast welke Maxi Zoo-winkel u het liefst bezoekt. In dat opzicht vragen wij tijdens de eerste aanmeldingsprocedure uw toestemming, en bijgevolg vormt art. 6, lid 1, 1ste zin van punt a) AVG de noodzakelijke rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking die voor dit doel plaatsvindt. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Voorts is de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op de aanpassing van het informatieaanbod aan de behoeften van uw hond en de daaropvolgende informatieverstrekking aan u noodzakelijk voor de uitvoering van het contract. De gegevensverwerking die in dit verband plaatsvindt, wordt derhalve ook gelegitimeerd door art. 6, lid 1, 1ste zin van punt b) AVG.

 

Activiteitsgegevens van de hond

Door voortdurend de verblijfplaats van uw hond te volgen met behulp van de Digital Tracker, is het theoretisch mogelijk de woonplaats van de eigenaar te bepalen en bewegingspatronen af te leiden. Maxi Zoo zal in geen geval gegevens die gegenereerd zijn met behulp van de tracker, verwerken om persoonlijke bewegingsprofielen te creëren. De Digital Tracker-app verzamelt en verwerkt de positiegegevens van uw smartphone om uw locatie te vergelijken met die van uw huisdier en in het bijzonder om uw huisdier gemakkelijker terug te vinden als het vermist is. De gps-gegevens van uw smartphone worden alleen gebruikt om uw eigen huidige positie weer te geven in de Digital Tracker-app en worden op geen enkel moment door ons of onze partners opgeslagen. Als u de Digital Tracker-app voor het eerst opent, kunt u beslissen of u deze functie wilt inschakelen. Voor de verwerking van gps-gegevens van uw smartphone is dus uw uitdrukkelijke toestemming vereist, die u te allen tijde ongehinderd kunt intrekken. Art. 6, lid 1, 1ste zin van punt a) AVG vormt derhalve de relevante rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking die in dit verband plaatsvindt.

 

Pushberichten ontvangen

Binnen onze Digital Tracker-app krijgt u de mogelijkheid om u te abonneren op zogenaamde pushberichten. Met behulp van deze berichten kunnen wij u in het bijzonder informeren over het (lage) batterijniveau van de Digital Tracker. U moet uitdrukkelijk instemmen met deze functie. U kunt uw toestemming die u in dit verband gegeven hebt, te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Art. 6, lid 1, 1ste zin van punt a) AVG is hier de relevante rechtsgrondslag.

 

Gemeenschappelijk gebruik van de Digital Tracker

U kunt de Digital Tracker samen met andere personen, bijvoorbeeld familie of vrienden, overkoepelend op verschillende eindtoestellen gebruiken. Daartoe is het noodzakelijk dat alle personen die de Digital Tracker overkoepelend willen gebruiken, zich met hun eigen Maxi Zoo-account registreren voor het gebruik van de Digital Tracker-app. Elke gebruiker blijft zijn of haar eigen Maxi Zoo-accountgegevens beheren, zelfs bij gezamenlijk gebruik van de tracker-app via verschillende eindtoestellen. In het bijzonder kunnen de gebruikers van de tracker-app elkaars accountgegevens niet inzien of wijzigen. Door voortdurend de verblijfplaats van een dier te bepalen met behulp van de Digital Tracker en daaraan verdere informatie toe te voegen, in het bijzonder op welk tijdstip het dier onder de hoede was van een gebruiker, is het theoretisch mogelijk de woonplaats van elke gebruiker te bepalen en bewegingspatronen af te leiden. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat wij niet verantwoordelijk zijn voor, noch invloed hebben op de manier waarop de respectieve gebruikers gebruik maken van de door de Digital Tracker-app evt. gegenereerde informatie over andere gebruikers. Het apparaatoverkoepelende gebruik van de Digital Tracker-app is een functie van de dienst. Dienovereenkomstig vormt naast uw toestemming volgens art. 6, lid 1, 1ste zin van punt a) AVG (zie hoofdstuk Activiteitsgegevens van uw hond), ook art. 6, lid 1, 1ste zin van punt b) AVG de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking door ons in dit opzicht.

 

Vrijgeven van informatie met het oog op opsporing

Indien u deze functie actief hebt ingeschakeld, zal het FINDEFIX-tagnummer waarmee het dier samen met uw contactgegevens bij de Duitse dierenbescherming (Deutscher Tierschutzbund e. V.) geregistreerd is, aan hen doorgegeven worden in het kader van de door hen aangeboden FINDEFIX-service, dit om de kans op het terugvinden van uw dier te vergroten. Deze gegevensverwerking berust op uw uitdrukkelijke toestemming in het kader van het registratieproces voor de Dog Tracker-app. Aldus vormt art. 6, lid 1, 1ste zin van punt a) AVG de rechtsgrondslag voor de gegevensoverdracht. Wij wijzen erop dat wij geen invloed hebben op de wijze waarop en in het bijzonder op het doel waarvoor de doorgegeven gegevens door de ontvangers gebruikt worden. Bijgevolg hebben wij geen verantwoordelijkheid krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Informatie over gegevensverwerking door de Duitse dierenbeschermingsorganisatie i.v.m. de FINDEFIX-dienst vindt u op https://www.findefix.com/datenschutz/.

 

Gegevensverwerking in het kader van onze Digital Tracker-website

Wat betreft uw bezoek aan onze Digital Tracker-website is de volgende privacyverklaring van toepassing.

Gebruik van cookies

Voor onze Digital Tracker-website gebruiken we cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die bepaalde instellingen evenals gegevens voor de uitwisseling met ons onlineaanbod via uw browser opslaan. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van het domein van waaruit het cookiebestand verzonden is, informatie over de leeftijd van het cookie en een alfanumerieke identificatiecode.

Cookies stellen ons in staat uw computer te herkennen en eventuele voorkeursinstellingen direct beschikbaar te maken. Wij gebruiken verschillende cookies om dit doel te bereiken.

Essentiële cookies maken basisfuncties mogelijk en zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website, bijvoorbeeld om een afspraak te maken. In dit kader situeert zich ook ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f) AVG.

Daarnaast gebruiken wij ook marketingcookies die door derde partijen gebruikt worden om gepersonaliseerde reclame weer te geven, evenals cookies van derde partijen die toegang mogelijk maken tot inhoud die in ons onlineaanbod is geïmplementeerd. Wij maken gebruik van deze aanbieders om ons onlineaanbod te verbeteren en u een betere en meer op maat gesneden dienstverlening te kunnen bieden. Deze cookies worden alleen gebruikt als u uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt voor het gebruik ervan. In dit geval is onze rechtsgrondslag voor het gebruik van dergelijke diensten uw toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, punt a) AVG.

De cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde sessiecookies die na afloop van de browsersessie automatisch gewist worden. Hier en daar kunnen ook cookies met een langere bewaartermijn gebruikt worden, zodat ook bij uw volgende bezoek aan ons onlineaanbod rekening kan gehouden worden met uw persoonlijke instellingen en voorkeuren.
De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch aanvaarden. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat u een melding krijgt zodra er cookies verzonden worden. Het is ook mogelijk om cookies die al zijn opgeslagen, manueel te verwijderen via de browserinstellingen. Houd er rekening mee dat u mogelijk slechts beperkt of helemaal geen gebruik kunt maken van ons onlineaanbod indien u de opslag van cookies weigert of noodzakelijke cookies wist.

 

Retargeting en remarketing

Retargeting of remarketing zijn technologieën waarmee passende reclame getoond wordt aan gebruikers die eerder een bepaalde website hebben bezocht, ook nadat zij die website hebben verlaten. Hiervoor is het noodzakelijk om internetgebruikers ook buiten de eigen website te herkennen. Daarvoor worden cookies van de respectievelijke dienstverleners gebruikt en er wordt ook rekening gehouden met het eerdere surfgedrag. Als een gebruiker bijvoorbeeld naar bepaalde producten kijkt, kan hij deze of soortgelijke producten later als reclame op andere websites te zien krijgen. Het gaat om gepersonaliseerde reclame die aan de behoeften van de individuele gebruikers aangepast is. Voor deze gepersonaliseerde reclame is het niet nodig dat de gebruiker naast de herkenning ook geïdentificeerd wordt. Wij voegen de gegevens die gebruikt worden voor retargeting of remarketing dan ook niet samen met andere gegevens.

Wij gebruiken dergelijke technologieën om advertenties op het internet te plaatsen. Voor het plaatsen van de advertenties doen we een beroep op derden. We gebruiken onder andere diensten van Google, waarmee automatisch producten kunnen getoond worden die de internetgebruiker interesseren. Deze functie wordt uitgevoerd door cookies. Het valt niet uit te sluiten dat tijdens dit proces gegevens doorgegeven worden aan Google in de VS en dat Amerikaanse veiligheidsinstanties toegang krijgen tot de betreffende gegevens.

De diensten die wij in dit verband gebruiken zijn Google Ads Conversion, Google Ads Remarketing en DoubleClick. Informatie over de werking van de cookies die in dit kader worden gebruikt, vindt u in het privacybeleid van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=nl. De installatie van cookies voor Google Remarketing en Google AdWords Conversion Tracking kan verhinderd worden door een instelling van de respectievelijke browsersoftware. Surf naar de website http://www.google.com/policies/privacy/ads/ en wijzig de betreffende instelling.
De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking in verband met het plaatsen van gepersonaliseerde reclame is uw toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, punt a) AVG.

 

Hotjar

Wij maken gebruik van Hotjar, analysesoftware van Hotjar Ltd., 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta (“Hotjar”), zodat wij ons onlineaanbod kunnen optimaliseren. Hotjar stelt ons in staat de gebruikersactiviteiten op ons onlineaanbod te volgen in zogenaamde “heatmaps”. Wij kunnen er bijvoorbeeld mee vaststellen hoe u door subpagina’s beweegt (“scrolt”) en op welke knoppen u klikt. Bovendien worden technische gegevens geregistreerd zoals de door u gekozen taal, uw besturingssysteem, uw schermresolutie en de door u gebruikte browser. Hierbij kan de verkregen informatie samengevoegd worden tot geanonimiseerde gebruiksprofielen. Wij gebruiken deze informatie niet om individuele gebruikers te identificeren en combineren de gegevens niet met andere gebruikersgegevens. Wij gebruiken de met Hotjar verzamelde informatie om onze websites te optimaliseren en klantvriendelijker te maken.

De optimalisering van ons aanbod op de website is ons gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1, punt f) AVG, wat ook de rechtsgrondslag is voor het gebruik van Hotjar. Meer informatie over Hotjar vindt u in het privacybeleid van Hotjar, dat beschikbaar is op de volgende website: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

U kunt het verzamelen van gegevens door Hotjar verhinderen door te surfen naar de website https://www.hotjar.com/policies/do-not-track. Volg daar de instructies.

 

Adobe Analytics

Wij maken gebruik van Adobe Analytics. Hierbij worden gegevens opgeslagen over het gebruiksgedrag, o.a. herkomst van het verkeer en bekeken pagina’s. Voorts worden gegevens zoals bijv. geslacht, geboortejaar of postcode in geanonimiseerde vorm verzameld, zonder dat daaruit conclusies over u als persoon kunnen getrokken worden. Het samenvoegen van de gegevens met uw persoonsgegevens (naam of adres) is niet mogelijk. Bovendien wordt uw IP-adres door Adobe Systems niet verwerkt, maar alleen in verkorte vorm opgeslagen. De verkregen informatie wordt door Adobe Systems opgeslagen binnen de Europese Unie. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat Adobe Systems gegevens over u verzamelt en opslaat op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Adobe Systems en de privacyverklaring vindt u op https://www.adobe.com/be_nl/privacy/policy.html. U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen het verzamelen van uw gebruiksgegevens en het opstellen van dergelijke pseudonieme gebruikersprofielen (afmelden/opt-out). U kunt uw bezwaar kenbaar maken op de opt-out-pagina van Adobe. Informatie over de werking van cookies en de optie afmelden van Adobe Analytics vindt u via de volgende link: https://www.adobe.com/be_nl/privacy/opt-out.html. Het gebruik van Adobe Analytics werd in 2013 gecontroleerd door het Beierse LDA. Het verslag over het gebruik conform de privacyvoorschriften vindt u in het verslag van BayLDA op https://www.lda.bayern.de/de/index.html.

Voor de verwerking van persoonsgegevens in samenhang met het gebruik van cookies waardoor in het bijzonder uw IP-adres kan geregistreerd worden, vragen wij uw toestemming. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is derhalve uw toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, 1ste zin van punt a) AVG.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst, zonder invloed op de gegevensverwerking van vóór de intrekking.

 

Google Tag Manager

Voor ons onlineaanbod maken wij gebruik van Google Tag Manager van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (hierna: “Google”). Google Tag Manager is een tag management systeem (TMS) waarmee tags, d.w.z. trackingcodes en bijbehorende codefragmenten, op onze website beheerd kunnen worden. Via Google Tag Manager kunnen diensten van Google geïntegreerd worden in een website.

Bij het gebruik van Google Tag Manager wordt een verbinding met de servers van Google tot stand gebracht. Hierdoor wordt het IP-adres van de browser van het eindapparaat dat de bezoeker van deze webpagina’s gebruikt, door Google opgeslagen. Het kan niet uitgesloten worden dat in dit kader gegevens aan Google in de VS overgedragen worden en dat Amerikaanse veiligheidsinstanties eventueel toegang krijgen tot de gegevens. Bij het gebruik van Google Tag Manager worden echter geen cookies geplaatst.

Meer informatie over Google Tag Manager en de gegevensverwerking door Google vindt u op https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=nl en op https://www.google.com/policies/privacy.
Onze rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Tag Manager is ons gerechtvaardigd belang volgens art. 6, lid 1, punt f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang is het beheer van de trackingcodes in ons onlineaanbod, die ons in staat stellen het gebruik van ons onlineaanbod te analyseren en onze diensten te verbeteren en te personaliseren.

 

Communicatie met ons

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen, bijvoorbeeld ook door het gebruik van onze chatbot. Bovendien informeren wij u graag regelmatig per e-mail over producten en bevindingen die interessant zijn voor u of uw hond.

 

Nieuwsbrief

Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres gebruikt voor onze eigen reclamedoeleinden totdat u zich afmeldt. Daartoe ontvangt u regelmatig informatie per e-mail over actuele onderwerpen, alsmede e-mails voor specifieke gelegenheden, bijvoorbeeld speciale acties. Met de informatie die wij over u hebben kunnen wij de e-mails personaliseren en individualiseren.

Voor zover u ons uw toestemming niet schriftelijk gegeven hebt, gebruiken wij voor de inschrijving voor onze nieuwsbrief de zogenaamde dubbele opt-in-procedure. Dat wil zeggen dat wij u alleen een nieuwsbrief per e-mail sturen als u vooraf uitdrukkelijk bevestigd hebt dat wij de verzending van de nieuwsbrief mogen activeren. Wij sturen u vervolgens een e-mail ter kennisgeving en verzoeken u te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen door op een link in deze e-mail te klikken.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, punt a) AVG, indien u zich uitdrukkelijk voor de nieuwsbrief ingeschreven hebt. In het kader van de wettelijke voorschriften is het ook mogelijk dat u van ons zonder uitdrukkelijke toestemming onze nieuwsbrief ontvangt, omdat u goederen of diensten bij ons besteld hebt, waarbij wij uw e-mailadres hebben gekregen en u geen bezwaar gemaakt hebt tegen het ontvangen van informatie per e-mail. Als rechtsgrondslag geldt in dit geval ons gerechtvaardigd belang om directe reclame te sturen volgens art. 6, lid 1, punt f) AVG.

Indien u helemaal geen nieuwsbrieven meer van ons wilt ontvangen, kunt u te allen tijde uw ooit verleende toestemming intrekken met werking voor de toekomst, of bezwaar maken tegen verdere ontvangst van de nieuwsbrief. Hierdoor ontstaan geen andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Gebruik gewoon de afmeldlink die in elke nieuwsbrief staat of stuur een bericht naar ons of naar onze functionaris voor gegevensbescherming.

 

Chatbot

U hebt de mogelijkheid om via onze chatbot aanvragen in te dienen en elke andere vorm van feedback te geven. De chatbot is een op tekst gebaseerd dialoogsysteem dat met behulp van kunstmatige intelligentie probeert uw verzoek te categoriseren en passende antwoorden te geven of u door te verwijzen. Wanneer u de chatbot gebruikt, wordt uw ingevoerde informatie verwerkt om uw verzoek te behandelen. Om uw verzoek beter te categoriseren, kan de chatbot ook gebruik maken van de informatie die wij verzameld hebben over het eindapparaat dat u gebruikt (bijvoorbeeld taal- of regio-instellingen). De informatie in het kader van het gebruik van de chatbot wordt niet samengevoegd met andere informatie en dient alleen om met u te communiceren en – in geanonimiseerde vorm – de functionaliteit van de chatbot te optimaliseren. Nadat het gesprek beëindigd en tijdelijk opgeslagen is voor eventuele follow-upvragen en voor archiveringsdoeleinden, wordt de opgeslagen informatie gewist of geanonimiseerd.

U kunt zelf bepalen welke informatie u ons verstrekt wanneer u de chatbot gebruikt. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming overeenkomstig art 6, lid 1, punt a) AVG.

 

Uw rechten en contact

Wij hechten er groot belang aan de verwerking van uw persoonsgegevens zo transparant mogelijk toe te lichten en u ook te informeren over de rechten die u geniet. Indien u meer informatie wenst of de rechten wenst uit te oefenen waarop u aanspraak kunt maken, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen zodat wij uw verzoek kunnen behandelen.

 

Rechten van de betrokkene

U hebt uitgebreide rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. In de eerste plaats hebt u een uitgebreid recht op informatie en kunt u indien nodig verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren en/of te wissen of te blokkeren. U kunt ook een beperking van de verwerking vragen en u hebt recht om verzet aan te tekenen. Met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt hebt u ook het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Neem contact op met onze klantendienst indien u een van uw rechten wenst uit te oefenen en/of hierover meer informatie wenst te ontvangen. U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

 

Toestemming intrekken en verzet aantekenen

U kunt de toestemming die u ooit gegeven hebt te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die op grond van de toestemming plaatsgevonden heeft vóór de intrekking. Neem contact op met onze klantendienst of met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens niet gebaseerd is op een toestemming maar op een andere rechtsgrondslag, kunt u bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking. Uw bezwaar zal leiden tot een evaluatie en indien nodig tot de beëindiging van de gegevensverwerking. Wij informeren u over het resultaat van de evaluatie. Indien de gegevensverwerking toch voortgezet zou worden, ontvangt u van ons nadere informatie over de reden waarom de gegevensverwerking toegestaan is.

 

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een externe functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die ons ondersteunt bij privacykwesties en met wie u ook rechtstreeks contact kunt opnemen. Onze functionaris voor gegevensbescherming en zijn team beantwoorden graag uw vragen over onze omgang met persoonsgegevens, of geven u meer informatie over kwesties in verband met gegevensbescherming:

RA Dr. Sebastian Meyer, LL.M.
c/o BRANDI Rechtsanwälte
Adenauerplatz 1, 33602 Bielefeld
Telefon: 0521 / 96535-812
E-Mail: privacy@fressnapf.com

Als u persoonlijk per e-mail contact wilt opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, kunt u ook mailen naar sebastian.meyer@brandi.net.

 

Klachten

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons niet in overeenstemming is met deze privacyverklaring of de geldende privacyregelgeving, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Dien uw klacht in bij onze functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming zal de zaak onderzoeken en u op de hoogte brengen van het resultaat van het onderzoek. Meer informatie en wijzigingen

 

Slotbepalingen

Links naar andere websites

Onze Digital Tracker-app kan links naar andere websites bevatten. Deze links zijn meestal als zodanig aangegeven. Wij hebben geen invloed in hoeverre de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming op de gelinkte websites nageleefd worden. Wij raden u dan ook aan om tevens informatie in te winnen over de privacyverklaring op dergelijke websites.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De stand van deze privacyverklaring wordt aangegeven door de datum (onderaan). Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde met werking voor de toekomst te wijzigen. Een wijziging vindt in het bijzonder plaats bij technische aanpassingen van de Digital Tracker-app of bij wijzigingen van de vereisten inzake gegevensbescherming. U kunt de actuele versie van de privacyverklaring altijd rechtstreeks opvragen via onze Digital Tracker-app. Wij raden u aan regelmatig informatie in te winnen over wijzigingen in deze privacyverklaring.

Stand van deze privacyverklaring: december 2021